T.C. Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü Resmi Web Sayfasına Hoş Geldiniz / Merkez - Mardin

Mutlu ve Sağlıklı bir geleceğe birlikte yürüyelim...

BULAŞICI HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 19.1.2015

Sosyal Medyada Paylaş


http://www.mardinhalksagligi.gov.tr/admin/resimler/7/783428dsc_7741.jpg


Bulaşıcı Hastalık Kontrol Proğramları Şube Müdürü
Sedat SOYSAL

http://www.mardinhalksagligi.gov.tr/admin/resimler/1/180111dsc_7743.jpg


Bulaşıcı Hastalık Kontrol Proğramları Şube Müdürlüğü Personeli

a)Bulaşıcı Hastalıklar

 1. Bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.
 2. Hizmetlerin yürütülmesinde insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 3. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 4. İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak ve gerçekleşmesini sağlamak.
 5. Hizmetleri uygulamak için gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak, ihtiyaç duyulanların temin, depolama ve dağıtım hizmetlerini ilgili birim ile işbirliği yaparak sağlamak.
 6. Bulaşıcı ve zoonotik hastalıklarla ilgili olmak üzere ildeki sağlık kuruluşlarının çalışmalarını denetlemek, çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri toplamak, değerlendirmek ve geri bildirimde bulunmak.
 7. İlgili birimler ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, belirlenen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programı hazırlığında göz önünde bulundurmak.
 8. Enfeksiyon ve enfestasyonların insidans ve prevalanslarım, dağılımlarını tespit ile bulaşma ve yayılmanın genel sebeplerini ortaya çıkarmak, aktif ve pasif sürveyans hizmetlerini düzenlemek, gerektiğinde saha çalışmaları ile enfeksiyon kaynağını ve bulaşma zincirinin tespit edilmesini sağlamak, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak enfeksiyon kaynağının ortadan kaldırılmasına çalışmak.
 9. Bütün kamu, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarının ve serbest çalışan sağlık personelinin ihbarı zorunlu hastalıklarla ilgili bildirimlerini zamanında yapmalarını sağlamak ve sağlatmak, bu kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgili kurumlara geri bildirimde bulunmak.
 10. Görülen bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, ihbar sistemini işler halde tutmak ve aksayan yönlerini gidererek oluşabilecek salgınlara karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
 11. İlde Erken Uyarı ve Cevap Sistemi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek, İl Odak Noktası işlevini yürütmek. Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) ile ilişkili olarak İldeki faaliyetleri ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine etmek.
 12. Salgınlarda, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere uygun ekip ve ekipman ile salgın incelemesi başlatmak, gerekli numunelerin usulüne uygun alınmasını sağlayarak laboratuvar incelemelerini yaptırmak, bu işlemler sonrasında bir salgın inceleme raporu hazırlayarak ilgili kurumlara ve Kuruma bildirimini yapmak.
 13. Nüfus hareketlerini izleyerek dışarıdan gelen (importe) vakaların herhangi bir yayılmaya meydan vermeden erken tanı ve tedavilerinin ilgili birimlerle birlikte yapılmanı sağlamak.
 14. Toplum sağlığını tehdit edebilecek durumlarda veya salgınlarda hastaların ayakta, evlerinde, aile sağlığı merkezlerinde veya yatırılarak hastanelerde tedavilerini temin ve takip etmek.
 15. İlde sıtma eliminasyon programı faaliyetlerini yürütmek.
 16. Salgın afet planlarının yapılmasını ve gereken malzeme ve teçhizatın hazır bulundurulmasını sağlamak.
 17. İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, vektörlerle bulaşan hastalıklarla mücadeleyi sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
 18. Hizmetleri ile ilgili araştırma ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak araştırma projeleri hazırlamak ve Kurumca onaylanmasından sonra uygulanmasını sağlamak.
 19. Konusu ile ilgili hizmetlerde İl Hıfzıssıhha Kuruluna katılmak.
 20. İstatistik! bilgilerin toplanmasında ilgili birime yardımcı olmak.

b)Tüberküloz

 1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
 2. Tüberküloz kontrolü hizmetlerinin yürütülmesi için insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 3. İldeki tüberküloz vakalarının takibini ve Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
 4. Tüberküloz hastalığının kontrolüne yönelik saha çalışmalarını yürüten birimlerinin çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek.
 5. İldeki tüberküloz hastaları ile ilgili verilerin toplanması, bildirimi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
 6. Tüberküloz kontrolünde çalışan sağlık personelinin, hasta ve yakınlarının ve halkın farkındalığının artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek.
 7. Sağlık personelinin tüberkülozla ilgili hizmet içi eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.
 8. Hastaların takip ve tedavisinde yaşanabilecek uyumsuzluk durumlarının ve ilaca dirençli vakaların takibini yapmak ve yaptırmak.
 9. Görev alanı ile ilgili mobil tarama hizmetlerini ilgili birimlerle koordine etmek ve yürütmek.
 10. Tüberküloz vakalarının yönetimi ile ilgili veri tabanına ilişkin faaliyetleri yürütmek.
 11. Klinik örneklerin alınmasını ve ulusal laboratuvar ağına ulaştırılarak incelemelerinin yapılmasını sağlamak.
 12. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

c)Aşı Programları

 1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.
 2. Bağışıklama hizmetlerinin yürütülmesi için insan gücü, araç-gereç, aşı, anti-serum, enjektör vb. ihtiyaçların planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 3. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 4. Sağlık hizmet birimlerininaşı, anti-serum, enjektör vb. diğer ihtiyaçlarını tespit etmek, soğuk zincir şartlarında birimlere ulaştırılmasını ilgili birimler ile işbirliği yaparak sağlamak.
 5. İlde aşı depolanan tüm birimlerin soğuk zincir şartlarına uygunluğunu denetlemek.
 6. Kurum tarafından belirlendiği şekilde stok ve dağıtım bilgilerinin kayıtlarını tutmak, bildirimini yapmak.
 7. Kurum tarafından belirlenen, aşı ile önlenebilen hastalıkların önlenmesine yönelik eradikasyon, eliminasyon ve kontrol programlarını yürütmek, çalışmaları izlemek, denetlemek ve değerlendirmek.
 8. Aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütmek.
 9. Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamındaki hastalıkların sürveyansını yürütmek.
 10. Birimlerin bağışıklama hizmetlerini koordine etmek, soğuk zincir uygulamalarını, hastalık ve aşılama kayıtlarının kalitesini değerlendirmek, ihtiyaç duyulan konularda ilgili birimler ile işbirliği yaparak hizmet içi eğitim planlamak ve yürütmek.
 11. Bağışıklama programlarına toplumun katılımını artıracak faaliyetler planlamak ve yürütmek.
 12. Aşı Soması İstenmeyen Etki İzleme Sisteminin yürütülmesini sağlamak.
 13. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak1

Kanun

Genel Mevzuat

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

2

Yönetmelik

Genel Mevzuat

Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans Ve Kontrol Esasları

3

Yönerge

Genel Mevzuat

Bulaşıcı Hastalıkların Bildirim Sistemi Yönergesi

4

Genelge

Genel Mevzuat

Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Genelgesi

5

Genelge

Genel Mevzuat

Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Genelgesi (2006)

6

Genelge

Akut Flask Paralizi (AFP)

AFP Genelgesi

7

Form

Akut Flask Paralizi (AFP)

AFP Aktif Surveyans İzlem Formu

8

Form

Akut Flask Paralizi (AFP)

AFP Haftalık Sürveyans Formu

9

Form

Akut Flask Paralizi (AFP)

AFP Vaka Bildirim Formu

10

Belge

Akut Flask Paralizi (AFP)

Aktif Sürveans Tarama ICD Kodları

11

Belge

Aşı Net Uygulaması

Karekod Uygulama Slayt

12

Genelge

Aşı Sonrası İstenmeyen Etki

2009 ASİE Genelgesi

13

Form

Aşı Sonrası İstenmeyen Etki

ASİE Bildirim ve Inceleme Formu

14

Form

Boğmaca Saha - Formlar

Boğmaca formu

15

Belge

Boğmaca Saha - Formlar

Boğmaca saha rehberi

16

Belge

Bulaşıcı Hastalıklar İhbar ve Bildirim Sistemi

Bildirimi Zorunlu Hastalıklar ICD Kodları

17

Belge

Bulaşıcı Hastalıklar İhbar ve Bildirim Sistemi

Bildirimi Zorunlu Hastalıklar

18

Belge

Bulaşıcı Hastalıklar İhbar ve Bildirim Sistemi

Bul.Hast.Bil.Sist.Stan.Sür.ve Lab.Reh.

19

Belge

Bulaşıcı Hastalıklar İhbar ve Bildirim Sistemi

Form 014 A

20

Form

Difteri Saha - Formlar

Difteri Lab. İnceleme İstek Formu

21

Belge

Difteri Saha - Formlar

Difteri saha rehberi

22

Genelge

Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi

GBP Genelgesi 2009-17

23

Form

Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi

ASM Aylik Aşı İhtiyaç Formu

24

Form

Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi

Aşı Kayıt ve Bildirim Formları

25

Form

Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi

Bolge Dışı Aşı Bildirim Formu

26

Form

Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi

Hastane Aylık Aşı İhtiyaç Formu

27

Belge

Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi

Aşı Kartı-Kuduz

28

Belge

Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi

Aşı Kartı-Okul

29

Belge

Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi

Aşı Kartı-Td

30

Belge

Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi

Aşı Uygulama Teknikleri-1

31

Belge

Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi

Aşı Uygulama Teknikleri-2

32

Belge

Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi

Aşı Uygulasında Genel Kurallar

33

Belge

Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi

Buzdolabı Aşı Yerleşim Şeması

34

Belge

Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi

Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi
 

35

Belge

Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi

Soğuk Zincir Kırılma Tutanağı (ASM - Özel Hastane için)

36

Belge

Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi

Soğuk Zincir Kırılma Tutanağı (Kamu Hastaneleri için)

37

Genelge

Kızamık - Kızamıkcık Genelgesi ve Formlar

Kızamık - Kızamıkçık Genelgesi 2010-20

38

Form

Kızamık - Kızamıkcık Genelgesi ve Formlar

Ek 1 Kızamık -Kızamıkçık Lab. İstek Formu

39

Form

Kızamık - Kızamıkcık Genelgesi ve Formlar

Ek 2 Kızamık-Kızamıçık Vaka İnceleme Formu

40

Belge

Kızamık - Kızamıkcık Genelgesi ve Formlar

Ek 3 Laboratuvar (Örenk Toplanması Taşınması ve Saklanması) Rehberi

41

Form

Neonatal Tetanoz

Neonatal Bebek Ölüm Formu

42

Form

Neonatal Tetanoz

Neonatal Tetanoz Şüpheli Vaka Değerlendirme Formu

43

Belge

Neonatal Tetanoz

Maternal ve Neonetal Tetanoz Eliminasyon Saha Rehberi

44

Form

Bulaşıcı Hastalıklar İhbar ve Bildirim Sistemi

Form 014 A

45

Form

Bulaşıcı Hastalıklar İhbar ve Bildirim Sistemi

Form 014 D

46

Belge

Bulaşıcı Hastalıklar İhbar ve Bildirim Sistemi

Bildirimi Zorunlu Hastalıklar ICD Kodları

47

Belge

Bulaşıcı Hastalıklar İhbar ve Bildirim Sistemi

Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Tablosu

48

Belge

Bulaşıcı Hastalıklar İhbar ve Bildirim Sistemi

Bul.Hast.Bil.Sist.Stan.Sür.ve Lab.Reh.

49

Form

Erken Uyarı Saha Araştırma Birimi

Akut Barsak Enfeksiyonları (ABE) Günlük Sürveyans ve İzleme-Değerlendirme Formu

50

Form

Erken Uyarı Saha Araştırma Birimi

Haftalık HUS Vaka Bildirim Formu

51

Form

Erken Uyarı Saha Araştırma Birimi

Hemolitik Üremik Sendrom (HUS) Vaka Sorgulama Formu

52

Genelge

Diğer Bulaşıcı Hastalıklar

Seyahat İlişkili Lejyonel Hastalığı

53

Form

Diğer Bulaşıcı Hastalıklar

İnfluenza Lab. İstem Formu

54

Belge

Diğer Bulaşıcı Hastalıklar

Menenjit Saha Rehberi

55

Tüzük

Zührevi Hastalıklar

Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü

56

Yönetmelik

Zührevi Hastalıklar

Frengi Savaş Yönetmeliği

57

Form

Zührevi Hastalıklar

Aylık Hıv Test Formu

58

Form

Zührevi Hastalıklar

D86 Form

59

Form

Zührevi Hastalıklar

Yeni Hiv Doğrula Formu

60

Form

Batı Nil Ateşi

Batı Nil Ateşi Hastalığı Laboratuvar İstem ve Vaka Bildirim Formu

61

Form

Hantavirus

Hantavirus Vaka Bildirim Formu

62

Form

Hantavirus

İleri Tetkik İşlemleri Sevk Formu

63

Belge

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA)

KKKA Vaka Yaklaşım Algoritması

64

Belge

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA)

KKKA Vaka Yönetim Algoritması

65

Belge

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA)

KKKA Yeni Web Bildirimi Sistemi 2011 Kullanım Kılavuzu

66

Genelge

Leishmaniasis

Kutanoz Leishmaniasis Genelgesi

67

Form

Leishmaniasis

Leishmaniasis Vaka İnceleme Formu

68

Belge

Leishmaniasis

Leishmaniasis

69

Genelge

Paraziter Hastalıklar

Trişinelloz Genelgesi

70

Genelge

Paraziter Hastalıklar

Paraziter Hastalıklar Genelge

71

Form

Paraziter Hastalıklar

Parazit Hastalıkları İstatistik Formu (018-B)

72

Genelge

Tularemi

Tularemi Genelgesi (2005)

73

Belge

Tularemi

Tularemi Saha Rehberi

74

Belge

Zoonotik Hastalıklar

Kuduz Aşı Takip Kartı

75

Form

Zoonotik Hastalıklar

Kuduz Bilgilendirme Formu

76

Belge

Zoonotik Hastalıklar

Kuduz Saha Rehberi

77

Form

Zoonotik Hastalıklar

Kuduz Temas Aylık İzlem Formu

78

Form

Zoonotik Hastalıklar

Kuduz Riskli Temas Vaka İnceleme Formu

79

Form

Zoonotik Hastalıklar

TSM Kuduz Riskli Temas Vaka İnceleme Formu

80

Uygulama

Zoonotik Hastalıklar

Kuduzla Mücadele ve Profilaksi Uygulamaları

81

 Form

Zoonotik Hastalıklar

İngilizce Kuduz Bilgilendirme Formu

82

 Form

Zoonotik Hastalıklar 

Arapça Kuduz Bilgilendirme Formu
T.C. Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü Resmi Web Sayfasına Hoş Geldiniz / Merkez - Mardin

DUYURULAR

 

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA MESUL MÜDÜR EĞİTİMİ- 27.10.2017

...................................................................

 

2017-10.AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME KURASI SONUCUNDA YERLEŞEN VE YER DEĞİŞTİREN HEKİMLERİN İSİM LİSTESİDİR. - 26.10.2017

...................................................................

 

2017-10.AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLŞTİRME KURASINA BAŞVURULARI KABUL VE RED EDİLEN HEKİMLERİN İSİM LİSTESİDİR. - 23.10.2017

...................................................................

 

AİLE HEKİMLİĞİ 2017 -10.EK YERLEŞTİRME KURASI- 9.10.2017

...................................................................

 

2017 EYLÜL AYI PERFORMANS İTİRAZ SONUÇLARI- 9.10.2017

...................................................................

 

PROSTAT KANSERİ EĞİTİMİ- 29.9.2017

...................................................................

İHALE İLANLARI

 

9 ADET SAĞLIK TESİNİNİN BAKIM ONARIM VE DÜZENLEME YAPIM İŞİ- 21.8.2017

...................................................................

 

900000 KWA ELEKTRİK ENERJİSİ MAL ALIMI İHALESİ- 16.8.2017

...................................................................

 

2017 - 20 KALEM DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI İHALE DUYURUSU- 12.6.2017

...................................................................

 

2017 - 3 GRUP HALİNDE İLAÇ / MEDİKAL SARF VE MEDİKAL DEMİRBAŞ MALZEME ALIM İHALESİ DUYURUSU- 12.6.2017

...................................................................

 

İLAÇ, MEDİKAL SARF VE MEDİKAL DEMİRBAŞ MALZEME SATIN ALINACAKTIR- 11.5.2016

...................................................................

 

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA GPS'Lİ VE GİYDİRİLMİŞ PANELVAN ARAÇLA 20 AY SÜRELİ 3 ŞOFÖRLÜ VE YAKITSIZ / 2 ŞOFÖRSÜZ VE YAKITSIZ (TOPLAM 5 ARAÇLA) ARAÇ KİRA...- 30.3.2016

...................................................................

Uzm. Dr. Saffet Yavuz
Mardin Halk Sağlığı Müdürü

T.C. Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü Resmi Web Sayfasına Hoş Geldiniz / Merkez - Mardin

         
KURUMSAL

BAKANIMIZ

KURUM BAŞKANIMIZ

MÜDÜRÜMÜZ

MÜDÜR YARDIMCILARIMIZ

ORGANİZASYON YAPISI

BİRİMLERİMİZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

MEVZUAT

KANUNLAR

BAKANLAR KURULU KARARLARI

TÜZÜKLER

YÖNETMELİKLER

TEBLİĞLER

GENELGELER

YÖNERGELER

ŞUBELER

AİLE HEKİMLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBESİ

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, PROGRAMLAR VE KANSER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BULAŞICI HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÜNCEL

HABERLER

DUYURULAR

İHALE İLANLARI

İLETİŞİM

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

DAHİLİ TELEFONLAR

SAĞLIK KURUMLARI

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

Türkiye Cumhuriyeti Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü Resmi Web Sayfası, Her hakkı saklıdır. © 2017
Adres : Savur Kapı Mahallesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yanı Artuklu-Mardin
Telefon :
0 (482) 212 77 53   -   Fax: 0 (482) 212 67 41