mardin halk sağlığı müdürlüğü

Mutlu ve Sağlıklı bir geleceğe birlikte yürüyelim...

BULAŞICI HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 19.1.2015

Sosyal Medyada Paylaşhttp://www.mardinhalksagligi.gov.tr/admin/resimler/7/783428dsc_7741.jpg


Bulaşıcı Hastalık Kontrol Proğramları Şube Müdürü
Sedat SOYSAL

http://www.mardinhalksagligi.gov.tr/admin/resimler/1/180111dsc_7743.jpg


Bulaşıcı Hastalık Kontrol Proğramları Şube Müdürlüğü Personeli

a)Bulaşıcı Hastalıklar

 1. Bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.
 2. Hizmetlerin yürütülmesinde insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 3. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 4. İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak ve gerçekleşmesini sağlamak.
 5. Hizmetleri uygulamak için gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak, ihtiyaç duyulanların temin, depolama ve dağıtım hizmetlerini ilgili birim ile işbirliği yaparak sağlamak.
 6. Bulaşıcı ve zoonotik hastalıklarla ilgili olmak üzere ildeki sağlık kuruluşlarının çalışmalarını denetlemek, çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri toplamak, değerlendirmek ve geri bildirimde bulunmak.
 7. İlgili birimler ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, belirlenen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programı hazırlığında göz önünde bulundurmak.
 8. Enfeksiyon ve enfestasyonların insidans ve prevalanslarım, dağılımlarını tespit ile bulaşma ve yayılmanın genel sebeplerini ortaya çıkarmak, aktif ve pasif sürveyans hizmetlerini düzenlemek, gerektiğinde saha çalışmaları ile enfeksiyon kaynağını ve bulaşma zincirinin tespit edilmesini sağlamak, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak enfeksiyon kaynağının ortadan kaldırılmasına çalışmak.
 9. Bütün kamu, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarının ve serbest çalışan sağlık personelinin ihbarı zorunlu hastalıklarla ilgili bildirimlerini zamanında yapmalarını sağlamak ve sağlatmak, bu kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgili kurumlara geri bildirimde bulunmak.
 10. Görülen bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, ihbar sistemini işler halde tutmak ve aksayan yönlerini gidererek oluşabilecek salgınlara karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
 11. İlde Erken Uyarı ve Cevap Sistemi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek, İl Odak Noktası işlevini yürütmek. Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) ile ilişkili olarak İldeki faaliyetleri ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine etmek.
 12. Salgınlarda, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere uygun ekip ve ekipman ile salgın incelemesi başlatmak, gerekli numunelerin usulüne uygun alınmasını sağlayarak laboratuvar incelemelerini yaptırmak, bu işlemler sonrasında bir salgın inceleme raporu hazırlayarak ilgili kurumlara ve Kuruma bildirimini yapmak.
 13. Nüfus hareketlerini izleyerek dışarıdan gelen (importe) vakaların herhangi bir yayılmaya meydan vermeden erken tanı ve tedavilerinin ilgili birimlerle birlikte yapılmanı sağlamak.
 14. Toplum sağlığını tehdit edebilecek durumlarda veya salgınlarda hastaların ayakta, evlerinde, aile sağlığı merkezlerinde veya yatırılarak hastanelerde tedavilerini temin ve takip etmek.
 15. İlde sıtma eliminasyon programı faaliyetlerini yürütmek.
 16. Salgın afet planlarının yapılmasını ve gereken malzeme ve teçhizatın hazır bulundurulmasını sağlamak.
 17. İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, vektörlerle bulaşan hastalıklarla mücadeleyi sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
 18. Hizmetleri ile ilgili araştırma ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak araştırma projeleri hazırlamak ve Kurumca onaylanmasından sonra uygulanmasını sağlamak.
 19. Konusu ile ilgili hizmetlerde İl Hıfzıssıhha Kuruluna katılmak.
 20. İstatistik! bilgilerin toplanmasında ilgili birime yardımcı olmak.

b)Tüberküloz

 1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
 2. Tüberküloz kontrolü hizmetlerinin yürütülmesi için insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 3. İldeki tüberküloz vakalarının takibini ve Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
 4. Tüberküloz hastalığının kontrolüne yönelik saha çalışmalarını yürüten birimlerinin çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek.
 5. İldeki tüberküloz hastaları ile ilgili verilerin toplanması, bildirimi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
 6. Tüberküloz kontrolünde çalışan sağlık personelinin, hasta ve yakınlarının ve halkın farkındalığının artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek.
 7. Sağlık personelinin tüberkülozla ilgili hizmet içi eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.
 8. Hastaların takip ve tedavisinde yaşanabilecek uyumsuzluk durumlarının ve ilaca dirençli vakaların takibini yapmak ve yaptırmak.
 9. Görev alanı ile ilgili mobil tarama hizmetlerini ilgili birimlerle koordine etmek ve yürütmek.
 10. Tüberküloz vakalarının yönetimi ile ilgili veri tabanına ilişkin faaliyetleri yürütmek.
 11. Klinik örneklerin alınmasını ve ulusal laboratuvar ağına ulaştırılarak incelemelerinin yapılmasını sağlamak.
 12. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

c)Aşı Programları

 1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.
 2. Bağışıklama hizmetlerinin yürütülmesi için insan gücü, araç-gereç, aşı, anti-serum, enjektör vb. ihtiyaçların planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 3. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 4. Sağlık hizmet birimlerininaşı, anti-serum, enjektör vb. diğer ihtiyaçlarını tespit etmek, soğuk zincir şartlarında birimlere ulaştırılmasını ilgili birimler ile işbirliği yaparak sağlamak.
 5. İlde aşı depolanan tüm birimlerin soğuk zincir şartlarına uygunluğunu denetlemek.
 6. Kurum tarafından belirlendiği şekilde stok ve dağıtım bilgilerinin kayıtlarını tutmak, bildirimini yapmak.
 7. Kurum tarafından belirlenen, aşı ile önlenebilen hastalıkların önlenmesine yönelik eradikasyon, eliminasyon ve kontrol programlarını yürütmek, çalışmaları izlemek, denetlemek ve değerlendirmek.
 8. Aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütmek.
 9. Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamındaki hastalıkların sürveyansını yürütmek.
 10. Birimlerin bağışıklama hizmetlerini koordine etmek, soğuk zincir uygulamalarını, hastalık ve aşılama kayıtlarının kalitesini değerlendirmek, ihtiyaç duyulan konularda ilgili birimler ile işbirliği yaparak hizmet içi eğitim planlamak ve yürütmek.
 11. Bağışıklama programlarına toplumun katılımını artıracak faaliyetler planlamak ve yürütmek.
 12. Aşı Soması İstenmeyen Etki İzleme Sisteminin yürütülmesini sağlamak.
 13. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak

1 Kanun Genel Mevzuat Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
2 Yönetmelik Genel Mevzuat Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans Ve Kontrol Esasları
3 Yönerge Genel Mevzuat Bulaşıcı Hastalıkların Bildirim Sistemi Yönergesi
4 Genelge Genel Mevzuat Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Genelgesi
5 Genelge Genel Mevzuat Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Genelgesi (2006)
6 Genelge Akut Flask Paralizi (AFP) AFP Genelgesi
7 Form Akut Flask Paralizi (AFP) AFP Aktif Surveyans İzlem Formu
8 Form Akut Flask Paralizi (AFP) AFP Haftalık Sürveyans Formu
9 Form Akut Flask Paralizi (AFP) AFP Vaka Bildirim Formu
10 Belge Akut Flask Paralizi (AFP) Aktif Sürveans Tarama ICD Kodları
11 Belge Aşı Net Uygulaması Karekod Uygulama Slayt
12 Genelge Aşı Sonrası İstenmeyen Etki 2009 ASİE Genelgesi
13 Form Aşı Sonrası İstenmeyen Etki ASİE Bildirim ve Inceleme Formu
14 Form Boğmaca Saha - Formlar Boğmaca formu
15 Belge Boğmaca Saha - Formlar Boğmaca saha rehberi
16 Belge Bulaşıcı Hastalıklar İhbar ve Bildirim Sistemi Bildirimi Zorunlu Hastalıklar ICD Kodları
17 Belge Bulaşıcı Hastalıklar İhbar ve Bildirim Sistemi Bildirimi Zorunlu Hastalıklar
18 Belge Bulaşıcı Hastalıklar İhbar ve Bildirim Sistemi Bul.Hast.Bil.Sist.Stan.Sür.ve Lab.Reh.
19 Belge Bulaşıcı Hastalıklar İhbar ve Bildirim Sistemi Form 014 A
20 Form Difteri Saha - Formlar Difteri Lab. İnceleme İstek Formu
21 Belge Difteri Saha - Formlar Difteri saha rehberi
22 Genelge Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi GBP Genelgesi 2009-17
23 Form Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi ASM Aylik Aşı İhtiyaç Formu
24 Form Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi Aşı Kayıt ve Bildirim Formları
25 Form Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi Bolge Dışı Aşı Bildirim Formu
26 Form Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi Hastane Aylık Aşı İhtiyaç Formu
27 Belge Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi Aşı Kartı-Kuduz
28 Belge Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi Aşı Kartı-Okul
29 Belge Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi Aşı Kartı-Td
30 Belge Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi Aşı Uygulama Teknikleri-1
31 Belge Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi Aşı Uygulama Teknikleri-2
32 Belge Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi Aşı Uygulasında Genel Kurallar
33 Belge Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi Buzdolabı Aşı Yerleşim Şeması
34 Belge Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi
 
35 Belge Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi Soğuk Zincir Kırılma Tutanağı (ASM - Özel Hastane için)
36 Belge Genişletilmiş Bağışıklama Proğramı Genelgesi Soğuk Zincir Kırılma Tutanağı (Kamu Hastaneleri için)
37 Genelge Kızamık - Kızamıkcık Genelgesi ve Formlar Kızamık - Kızamıkçık Genelgesi 2010-20
38 Form Kızamık - Kızamıkcık Genelgesi ve Formlar Ek 1 Kızamık -Kızamıkçık Lab. İstek Formu
39 Form Kızamık - Kızamıkcık Genelgesi ve Formlar Ek 2 Kızamık-Kızamıçık Vaka İnceleme Formu
40 Belge Kızamık - Kızamıkcık Genelgesi ve Formlar Ek 3 Laboratuvar (Örenk Toplanması Taşınması ve Saklanması) Rehberi
41 Form Neonatal Tetanoz Neonatal Bebek Ölüm Formu
42 Form Neonatal Tetanoz Neonatal Tetanoz Şüpheli Vaka Değerlendirme Formu
43 Belge Neonatal Tetanoz Maternal ve Neonetal Tetanoz Eliminasyon Saha Rehberi
44 Form Bulaşıcı Hastalıklar İhbar ve Bildirim Sistemi Form 014 A
45 Form Bulaşıcı Hastalıklar İhbar ve Bildirim Sistemi Form 014 D
46 Belge Bulaşıcı Hastalıklar İhbar ve Bildirim Sistemi Bildirimi Zorunlu Hastalıklar ICD Kodları
47 Belge Bulaşıcı Hastalıklar İhbar ve Bildirim Sistemi Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Tablosu
48 Belge Bulaşıcı Hastalıklar İhbar ve Bildirim Sistemi Bul.Hast.Bil.Sist.Stan.Sür.ve Lab.Reh.
49 Form Erken Uyarı Saha Araştırma Birimi Akut Barsak Enfeksiyonları (ABE) Günlük Sürveyans ve İzleme-Değerlendirme Formu
50 Form Erken Uyarı Saha Araştırma Birimi Haftalık HUS Vaka Bildirim Formu
51 Form Erken Uyarı Saha Araştırma Birimi Hemolitik Üremik Sendrom (HUS) Vaka Sorgulama Formu
52 Genelge Diğer Bulaşıcı Hastalıklar Seyahat İlişkili Lejyonel Hastalığı
53 Form Diğer Bulaşıcı Hastalıklar İnfluenza Lab. İstem Formu
54 Belge Diğer Bulaşıcı Hastalıklar Menenjit Saha Rehberi
55 Tüzük Zührevi Hastalıklar Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü
56 Yönetmelik Zührevi Hastalıklar Frengi Savaş Yönetmeliği
57 Form Zührevi Hastalıklar Aylık Hıv Test Formu
58 Form Zührevi Hastalıklar D86 Form
59 Form Zührevi Hastalıklar Yeni Hiv Doğrula Formu
60 Form Batı Nil Ateşi Batı Nil Ateşi Hastalığı Laboratuvar İstem ve Vaka Bildirim Formu
61 Form Hantavirus Hantavirus Vaka Bildirim Formu
62 Form Hantavirus İleri Tetkik İşlemleri Sevk Formu
63 Belge Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) KKKA Vaka Yaklaşım Algoritması
64 Belge Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) KKKA Vaka Yönetim Algoritması
65 Belge Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) KKKA Yeni Web Bildirimi Sistemi 2011 Kullanım Kılavuzu
66 Genelge Leishmaniasis Kutanoz Leishmaniasis Genelgesi
67 Form Leishmaniasis Leishmaniasis Vaka İnceleme Formu
68 Belge Leishmaniasis Leishmaniasis
69 Genelge Paraziter Hastalıklar Trişinelloz Genelgesi
70 Genelge Paraziter Hastalıklar Paraziter Hastalıklar Genelge
71 Form Paraziter Hastalıklar Parazit Hastalıkları İstatistik Formu (018-B)
72 Genelge Tularemi Tularemi Genelgesi (2005)
73 Belge Tularemi Tularemi Saha Rehberi
74 Belge Zoonotik Hastalıklar Kuduz Aşı Takip Kartı
75 Form Zoonotik Hastalıklar Kuduz Bilgilendirme Formu
76 Belge Zoonotik Hastalıklar Kuduz Saha Rehberi
77 Form Zoonotik Hastalıklar Kuduz Temas Aylık İzlem Formu
78 Form Zoonotik Hastalıklar Kuduz Riskli Temas Vaka İnceleme Formu
79 Form Zoonotik Hastalıklar TSM Kuduz Riskli Temas Vaka İnceleme Formu
80 Uygulama Zoonotik Hastalıklar Kuduzla Mücadele ve Profilaksi Uygulamaları


mardin halk sağlığı müdürlüğü

DUYURULAR

 

HATALI/EKSİK BULAŞICI HASTALIK BİLDİRİMLERİ- 24.3.2017

...................................................................

 

2017-3.AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME KURASI SONUCUNDA YERLEŞEN HEKİMLERİN İSİM LİSTESİDİR. - 22.3.2017

...................................................................

 

YAŞLILARA SAYGI HAFTASI 18-24 MART- 21.3.2017

...................................................................

 

KIZAMIK ULUSAL DOĞRULAMA KOMİTESİ KARARLARI- 21.3.2017

...................................................................

 

20 MART DÜNYA ORAL SAĞLIK GÜNÜ- 21.3.2017

...................................................................

 

2017-3. AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME KURASI- 20.3.2017

...................................................................

İHALE İLANLARI

 

İLAÇ, MEDİKAL SARF VE MEDİKAL DEMİRBAŞ MALZEME SATIN ALINACAKTIR- 11.5.2016

...................................................................

 

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA GPS'Lİ VE GİYDİRİLMİŞ PANELVAN ARAÇLA 20 AY SÜRELİ 3 ŞOFÖRLÜ VE YAKITSIZ / 2 ŞOFÖRSÜZ VE YAKITSIZ (TOPLAM 5 ARAÇLA) ARAÇ KİRA...- 30.3.2016

...................................................................

 

İHALE İLANIDIR- 13.5.2015

...................................................................

 

İHALE İLANIDIR- 24.3.2015

...................................................................

 

ARAÇ KİRALAMA İHALESİ- 2.3.2015

...................................................................

 

AKARYAKIT İHALE İLANI- 2.3.2015

...................................................................

Uzm. Dr. Saffet Yavuz
Mardin Halk Sağlığı Müdürü

mardin halk sağlığı müdürlüğü

         
KURUMSAL

BAKANIMIZ

KURUM BAŞKANIMIZ

MÜDÜRÜMÜZ

MÜDÜR YARDIMCILARIMIZ

ORGANİZASYON YAPISI

BİRİMLERİMİZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

MEVZUAT

KANUNLAR

BAKANLAR KURULU KARARLARI

TÜZÜKLER

YÖNETMELİKLER

TEBLİĞLER

GENELGELER

YÖNERGELER

ŞUBELER

AİLE HEKİMLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBESİ

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, PROGRAMLAR VE KANSER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BULAŞICI HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÜNCEL

HABERLER

DUYURULAR

İHALE İLANLARI

İLETİŞİM

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

DAHİLİ TELEFONLAR

SAĞLIK KURUMLARI

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

Türkiye Cumhuriyeti Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü Resmi Web Sayfası, Her hakkı saklıdır. © 2017
Adres : Savur Kapı Mahallesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yanı Artuklu-Mardin
Telefon :
0 (482) 212 77 53   -   Fax: 0 (482) 212 67 41